Hirvijärvi

Luontoa ja rauhaa

Hirvijärven kylä sijaitsee keskellä Jalasjärven kuntaa. Nimensä kylämme on saanut sen länsipuolella sijaitsevasta Hirvijärvestä, joka on laajasti tunnettu lintuvesi. Hirvijärveen laskee kylämme läpi virtaava Hirvijoki..

Lue lisää

Luonto

Hirvijärven kylä sijaitsee laajalla alueella ja sen maisemat ovat monipuolisia sekä vaihtelevia. Kylältämme löytyy komeita mäkiä, jylhiä kallioita, hienoja jokilaaksoja, laajoja viljelysaukeita ja erilaisia suo- ja metsätyyppejä.

Mannerjäätikön sulamisvaiheessa Hirvijärven kylän alue on ollut erityisesti jäätikkövirtojen myllerryksessä. Tästä vielä tänä päivänäkin on merkkeinä ns. Hirvijärven meijerin länsi- ja eteläpuolella olevat jäätikön liikesuuntaan moreeniaineksesta kasautuneet pitkänomaiset kohoumat.

Myös harjut ovat jääkauden aikaisia maa-aineskerrostumia, joita usein on käytetty soran- ja hiekanottopaikkoina. Kyläämme halkoo tällainen harjumuodostelma. Selkeästi se on näkyvillä Heittolan rinteillä ja Mäntykosken entisen kansankoulun alueella pitkänä harjanteena ja soranottopaikkana.

Esihistoriallisen asutuksen jälkiä Jalasjärvellä on tavattu runsaammin vain kahdessa kylässä - Koskuella ja Hirvijärvellä. Hirvijärven kylän Heittolan alueella Hirviluoma on syvässä kanjonissa ja kivikautisen asumisen merkkejä on löydetty runsaasti sen rantatöyriltä. Alue on myös verrattain reheväkasvuinen, mm. linnunherne, kielo ja sudenmarja kuuluvat kasvillisuuteen.

Kylämme keskellä sijaitseva nimikkojärvi, Hirvijärvi, on yksi Suomenselän parhaista muutonaikaisista levähdyspaikoista. Erinomaista monipuolisen lajiston lisäksi on sen saavutettavuus ja lintujen tarkkailun helppous niitä juurikaan häiritsemättä. Aktiivisen linnustoseurannan ansiosta kylämme alueella on reilun parinkymmenen vuoden aikana tavattu lähes 200 lintulajia. Pesiviä lintulajeja kylän alueella lienee 100–120. Pinta-alaltaan noin 75 hehtaarin Hirvijärvi kuuluu Bird Life Suomen ja Suomen Ympäristökeskuksen ns. FINIBA-kohteisiin eli Suomen tärkeiden lintualueiden joukkoon.

Hirvijärveä on kuvailtu myös mm. Suomenselän Lintutieteellisen Yhdistyksen sivustolla.

hirvijarvi_joutsen.jpg

Joutsenet kuuluvat Hirvijärven näyttävimpiin lintuihin.

hirvijarvi_haahka.jpg

Haahka on yksi järvellä tavatuista erikoisista lajeista.

hirvijarvi_heinatavi.jpg

Hyvien lintujärvien vaateliaisiin lajistoihin kuuluvan haapanan voi nähdä pesivän järvellä.